എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

26 മാർച്ച് 2011

മാംസം രുചിക്കുന്നവർ

കഴിഞ്ഞ കുറെ രാത്രികളായി
ഞാനൊരു കശാപ്പൂശാല സ്വപ്നം കാണുന്നു.
തൊലിയുരിഞ്ഞ് ചോരയൊറ്റി
തൂങ്ങിയാടുന്നത് എന്റെ വാക്കുകളാണ്.
വില പേശി വാങ്ങി
നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുന്ന ഒരോ മാംസപൊതിയിലും
എന്റെ നിലവിളി അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വഴി നീളെ 
ഈച്ച ആർക്കുന്നതു പോലൊരു ശബ്ദം
നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് 
അതു കൊണ്ടാണ്.
തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് 
ഒരേമ്പക്കമായെങ്കിലും നിങ്ങളെന്നെ
ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

07 മാർച്ച് 2011

നമ്മള്‍


ഏതോ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസി
ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലെഴുതിയ
ഹൈകു കവിത
ഞാന്‍.
നീ
അത് വായിച്ചു
പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും
പൊട്ടിക്കരയുകയും
ചെയ്ത ഉന്മാദിനിയായ
എന്‍റെ വായനക്കാരിയും...