എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

05 ഏപ്രിൽ 2011

ഉയിർപ്പ്
നീ പറയുന്നു


എന്റെ ആകാശങ്ങളിൽ


മരണത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കങ്ങളെന്ന്.


ഞാൻ പറയുന്നു


നിന്റെ മണ്ണിൽ


ഒരായിരം കൂണുകളുടെ ഉയിർപ്പെന്ന്.


നമ്മളിൽ ആരായിരിക്കും ശരി.