എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

15 ഒക്‌ടോബർ 2011

തിരോധാനംഒരിക്കൽ,

കുഴിച്ച് കുഴിച്ച്
ഒരു നഗരത്തെ കണ്ടെത്തും പോലെ
നമ്മൾ ഒരു പുഴ
കണ്ടെത്തും.

കാടും,
നാറുന്ന പൂക്കളും,
ചിലന്തികളും,
പുഴുക്കളും,
കണ്ടെത്തും.

ചേക്കേറാൻ പറന്നുപോയ
പക്ഷിയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞ
ഒരു തൂവൽ പോലും
കണ്ടെത്തിയെന്നു വരും.

ഒരിക്കൽ,

മടക്കിവച്ച
കിടക്ക വിരികളിൽ
സ്വയം ഭോഗികളുടെ ദേശഭൂപടം
കണ്ടെത്തും.

മൂത്രപ്പുര ചുമരിൽ
നമ്മൾ കോറിയിട്ട
മദാലസയായ ടീച്ചറെ
കണ്ടെത്തും

പെൻ ഡ്രൈവുകളിലൊന്നിൽ
ഒരുവളുടെ രതികൂജനങ്ങളുടെ
Mp3 രേഖകൾ
കണ്ടെത്തും.

നിശബ്ദതയുടെ ഗോപുരത്തിൽ
കഴുകൻ തൂവലുകൾക്കൊപ്പം
ചെമ്പൻ രഹസ്യ രോമങ്ങൾ
കണ്ടെത്തും.

ഒരിക്കൽ,
നമ്മൾ നമ്മളെ
കണ്ടെത്തും.

പറിഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ
വേരോടെയെന്നത്
ഒരു
ജൈവ മര്യാദയല്ലതന്നെ.

തിരോധാനം.