എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

21 സെപ്റ്റംബർ 2012

പിറുപിറുന്നനെ

തെളിവെള്ളം പോലെ
ഉള്ളുകാണാമെനിക്കെങ്കിലും
കളിയായെറിയുന്നോരോ കല്ലും
എതോ ദേശത്ത് ചെന്നൊളിക്കുന്നുണ്ട്.

കറുത്ത പൂച്ച
പിയാനോക്കട്ടകളിലൂടെ
അലസമായി നടന്നൊരൊച്ചയാണ്
നമുക്ക് പശ്ചാത്തലം.

പിറവി പോലൊരു
മിന്നൽ നമ്മെ പരസ്പരം
വെളിവാക്കുന്നുവെങ്കിലും
നമുക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ മൊഴിയാണ്.

ഏറ്റ മുറിവുകളൊന്നും
എണ്ണിയെടുക്കാനാവാത്തത്രയും
നേർത്ത പുകപോലുള്ള
രണ്ടുടലുകളാണ്.

അല്പം കഴിഞ്ഞ്
പെയ്തേക്കാവുന്ന
നമുക്കില്ലാത്തൊരു മഴയെക്കുറിച്ച്
കനമില്ലാത്തൊരു വാക്ക്.

മാനത്തേക്കൊരു നോക്ക്,
കിരുകിരുപ്പ്,
പിരിവ്.