എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

18 ഫെബ്രുവരി 2017

കാണാതാകൽ എന്ന കല


Artist: Trina Merry

ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതു പോലെ
ഈ ഉടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
മുനകൾ ചാപങ്ങളുമായി ചെയ്യുന്ന
ഈ ജ്യാമിതീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ,
നാം അടക്കം ചെയ്യുന്ന
പൊള്ളയായ ഈ ശവപ്പെട്ടികൾ,
പുറത്തേക്കു തുറന്നിരിക്കുന്ന,
പുകക്കുഴലുകളായരോമകൂപങ്ങൾ,
ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള
ആഭിചാരമായ ഈ നോട്ടം,
കാണാതാകുന്നതിന്റെ കല
വേദി വിട്ട്, ഇതാ തെരുവിൽ!


ഒരു തൊപ്പിയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ
മാത്രം ചെറുത്, ഈ മാന്ത്രികൻ,
ഒരു നഗരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ
ഈ ഉടലിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുക.