എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ദൈവമേ... ഓർമ്മയുടെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലായിരം ചൂണ്ടു വിരലുകളായി മുളക്കുന്നു...

25 ഒക്‌ടോബർ 2010

പ്രതിബിംബം
നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
മാലാഖയുടെ വെളുത്ത 
തൂവലുകള്‍ പൊഴിക്കനായി
നീ
കുതറുന്ന പോലെയാണ്
എന്നെ
പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ചെകുത്താന്റെ കറുത്ത 
കുപ്പായമൂരാന്‍
ഞാനും കുതറുന്നത്.
നീ 
എന്നെയനുകരിക്കുന്നതായ്
എനിക്കും,
ഞാന്‍
നിന്നെയനുകരിക്കുന്നതായ്
നിനക്കും
തോന്നുന്നതതുകൊണ്ടാണ്.
നെറ്റി ചുളിക്കരുത്,
മുഖം ചുവക്കരുത്.
ഉടഞ്ഞു ചിതറിയേക്കാം,
കണ്ണാടി,
ഞാന്‍,
നീ.